1. Najemca ma prawo do korzystania z sal prób i ich wyposażenia w czasie określonym rezerwacją. Po upływie tego czasu, ma obowiązek opuścić studio i pozostawić sprzęt oraz pomieszczenia w stanie nie pogorszonym.
  2. Próby można odwołać bez konsekwencji finansowej do 48 godzin przed terminem rozpoczęcia najmu. W przypadku odwołania próby pomiędzy 48 godzin, a 24 godzin przed terminem najmu opłata za odwołanie wynosi 50% ceny, zaś poniżej 24 godzin opłata za odwołanie próby wynosi 100%.
  3. Rezerwacja jest obowiązująca tylko po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji na podany adres email.
  4. Wynajem sali prób płatny jest z góry (tj. przed rozpoczęciem najmu) w przypadku najmu na czas dłuższy niż 5 godzin.
  5. Najemca w trakcie trwania najmu ponosi odpowiedzialność materialną za salę oraz użytkowany sprzęt, będący na wyposażeniu sali muzycznej. Szkody wynikające z ewidentnej winy użytkownika skutkują koniecznością pokrycia opłat naprawy.
  6. Najemca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu oraz niewłaściwym stanie sprzętu. Jeśli potrzebujesz pomocy – POINFORMUJ NAS – chętnie pomożemy!
  7. W salach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożycia alkoholu i środków odurzających. Niestosowanie się do niniejszego zakazu skutkuje karą umowną 50zł za każdy przypadek naruszenia. Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie na zewnątrz przy popielnicy.
  8. Na terenie Studia obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos.