W związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) studio muzyczne BlackWire, z siedzibą w Krakowie, z godnie z art 13 ust.1 i ust.2 RODO, informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DEV AND DELIVER sp. z o.o., adres: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, NIP: 9452213957, REGON: 368636081, telefon: +48789188353, mail: hi@blackwire.pl.

2. DEV AND DELIVER sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DEV AND DELIVER sp. z o.o., pisząc na adres email: hi@blackwire.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji sali prób muzycznych BlackWire.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest realizacja umowy dotyczącej wynajmu sali prób muzycznych, zwana dalej Umową. Przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji Umowy.

5. Dane, które przetwarzamy w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych z rezerwacją i sprzedażą biletów.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania Umowy i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

7. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, dane te nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, uzupełnienia, przenoszenia, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.